Terapeutisk tilgang

Terapeutisk tilgang

Nedenfor finder du en beskrivelse af de terapeutiske tilgange, som danner rammen for mit teoretiske og metodiske ståsted. Fælles for disse er, at de alle befinder sig inden for det, som kaldes kognitiv terapi. Det enkelte menneske kommer dog altid før en specifik terapeutisk tilgang, hvilket i terapien betyder, at jeg altid tilpasser metoden til netop dit behov og din særlige situation. Jeg er meget optaget af, hvilken betydning relationen har i sig selv. Den vigtigste opgave for mig som psykolog er at skabe en tryg og tillidsfuld relation, hvor du får lyst til og mulighed for at udforske og fordybe dig i dit liv.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT)

Kognitiv adfærdsterapi er en kortidsorienteret og indsigtsgivende metode, der tager sit udgangspunkt i dine aktuelle vanskeligheder og følelsesmæssige problemer. Hovedformålet er at hjælpe dig med at identificere uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre med henblik på at gøre dem mere realistiske og mindre destruktive.

Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, hvis effekt er videnskabeligt veldokumenteret. Den blev oprindeligt udviklet til behandling af depression, men har siden vist sig effektiv i forhold til mange andre psykologiske problemstillinger, heriblandt angst, OCD, misbrug, spiseforstyrrelser, selvværdsproblemer og personlighedsforstyrrelser.

Et grundsynspunkt i kognitiv adfærdsterapi er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af de måder, vi opfatter os selv og andre på. Tænkningen menes således at have en central betydning for, hvordan vi føler og handler i hverdagen.

I et tæt samarbejde udforsker og udfordrer vi dine tanke- og handlemønstre. Målet er, at du med de rette redskaber får en større forståelse for – med din specifikke problematik og/eller målsætning i fokus – hvordan dine tanker, adfærd og følelser indbydes påvirker hinanden, så du på sigt kan finde nye strategier til at håndtere de udfordringer, du møder i hverdagen.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) tilhører den tredje generation af kognitiv terapi. Terapiformen er videnskabeligt dokumenteret som effektiv i forhold til en bred række problemstillinger, bl.a. depression, arbejdsrelateret stress, psykose, angstlidelser og stofmisbrug.

ACT er en terapiform med fokus på tanker, følelser, opmærksomhed, værdier, identitet og især adfærd. I ACT arbejdes der med at finde frem til individets kontrol- og undgåelsesstrategier, fordi disse menes at spille en central rolle for den enkeltes livskvalitet.

Inden for ACT er der fokus på at skabe psykologisk fleksibilitet. Det betyder, at vi i terapien arbejder med at ændre dit forhold til de symptomer og/eller problemer, du oplever. Målet er, at du bliver bedre til at acceptere og rumme dine problemer og udfordringer med fokus på at skabe et værdifuldt samt psykologisk fleksibelt liv.

Compassion Focused Therapy (CFT)

Compassion Focused Therapy (CFT) er en terapiform, hvis teoretiske og videnskabelige grundlag hviler på både evolutionsteori, tilknytningsteori, social- og udviklingspsykologi, neuropsykologi og mindfulness. CFT blev oprindeligt udviklet til personer med kroniske og komplekse mentale problemer knyttet til selvkritik og skam, men forskning viser, at CFT er en effektiv tilgang til en lang række af andre psykologiske problemstillinger, bl.a. depression, angst og spiseforstyrrelser. CFT tilhører, ligesom ACT det, der kaldes den tredje generation af kognitiv terapi.

Hovefokus inden for CFT er at arbejde med individets evne til compassion – evnen til selv-medfølelse og egenomsorg – særligt hos de personer, der har tendens til at opleve skam og selvkritik i en sådan grad, at det påvirker deres daglige trivsel og livskvalitet. Selvkritik spiller en central rolle på tværs af diagnoser, bl.a. i udviklingen af depression, kroniske smerter, misbrug, PTSD og angst.

Essensen i terapiforløbet er, at du får indsigt i og viden om de forskellige psykologiske og fysiologiske processer, der kan være med til at skabe den skam og selvkritik – og manglende tålmodighed, omsorg, ro og forståelse – som kendetegner de fleste psykiske udfordringer. Som led i at træne din evne til selv-medfølelse og egenomsorg vil forløbet typisk indeholde opmærksomhedstræning, visualiseringsøvelser og åndedrætsteknikker – øvelser som alle understøtter udviklingen af compassion.